Usuari anònim
Connectar
30/11/2021 05:08:48 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaPreinscripció a l'escola bressol municipalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Informació relativa a la preinscripció de l'escola bressol "Pa amb Xocolata" . Curs 2021-22
Calendari de preinscripció i matrícula INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPICIÓ I MATRÍCULA

- Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2021
- Presentació de sol·licituds telemàtiques: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos
- Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
- Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
- Sorteig del número de desempat: el 9 de juny de 2021
- Llista definitiva ordenada: 15 de juny de 2021
- Matrícules: del 16 al 22 de juny del 2021

Termini de presentació de la sol·licitud - Presentació de sol·licituds telemàtiques: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos

Canals de tramitació LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA PAS A PAS:

Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil...). Cal que disposeu d'un certificat digital, si no en teniu, podeu donar-vos d'alta a l'idCAT Mòbil des del següent enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/

1) Premeu el botó "Tramitar" que trobareu al final d'aquesta mateixa pàgina i ompliu el formulari electrònic de sol·licitud.
2) Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó "Adjuntar i signar documentació"
3) Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat en el formulari i adjunteu els fitxers corresponents.
4) Premeu el botó "Enviar documentació o continua" per enviar el formulari electrònic de sol·licitud de preinscripció i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats)
5) Premeu el botó "Registrar" per confirmar la tramitació de la sol·licitud.
6) Premeu el botó "Descarregar justificant" per obtenir el justificant de la presentació telemàtica de la sol·licitud.

Important: Les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets de preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d'escolarització.


Feu clic aquí per donar-vos d'alta a l'idCAT Mòbil

Barem dels criteris generals i específics INFORMACIÓ RELATIVA AL BAREM DELS CRITERIS

a) Criteris generals:

1) Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu): 40 punts

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d'infantil i primària i l'institut adscrit quan l'escola només està adscrita a aquest institut).

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

2) Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:

- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
- Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

3) Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts

4) Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts

b) Criteri complementari

5) L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts

Altra informació d'interès COM ES PODEN FER LES CONSULTES?

Oferta de places

Publicades a la pàgina web de l'Ajuntament i al blog de l'Escola Bressol Pa amb Xocolata.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació (1 de juny)

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Publicades a la pàgina web de l'Ajuntament i a l'instagram de l'escola pa amb xocolata.

Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació a sol·licitud genèrica.

De manera puntual, es podrà demanar cita prèvia al centre a través de l'eina corporativa o per telèfon per anar a fer el tràmit presencialment.

Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

Sorteig públic (9 de juny)

El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número de desempat.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades (15 de juny)

Les sol·licituds s'ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Publicades a la pàgina web de l'Ajuntament i a l l'instagram de l'escola pa amb xocolata.

Segons les places ofertades s'assignen les places de les presinscripcions per ordre de la llista definitiva.

En cas d'estar en llista d'espera, si es produeix una baixa, la plaça lliurada s'oferta per ordre de la llista d'espera.

Matriculació

Es farà telemàticament, properament s'informarà del procediment.

Feu clic aquí per a la presentació telemàtica de les reclamacions

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: formulari electrònic per a la presentació telemàtica, o model normalitzat, per a la presentació presencial

Obligatori Ambdues
Document identificatiu de la persona sol·licitant: (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, la targeta de residència on consti el NIE, o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

(Atenció: si l'adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el formulari electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L'adreça que feu constar es verificarà d'ofici sense necessitat d'aportar el volant de padró)

Obligatori Ambdues
Llibre de família: o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

(De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. En el cas que, per la suspensió dels tràmits administratius per la declaració de la l'estat d'alarma, no es pugui aportar el llibre de família per acreditar la identitat de l'infant i la seva filiació, es poden acceptar documents alternatius com ara la partida de naixement).

Obligatori Ambdues
Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania: en el cas que s'al·legui el compliment del criteri " 3) Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor, o guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania"

Opcional Ambdues
Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició: emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas que s'al·legui el compliment del criteri " 4) Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana". També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

(Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat).

Opcional Ambdues
Títol de família nombrosa vigent: en el cas que s'al·legui el compliment del criteri " 5) L'alumne forma part d'una família nombrosa".

(Atenció: Tal com s'estableix al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, a la seva disposició addicional 4a, queda prorrogada fins el 13 de març del 2021 la validesa dels DNI caducats a partir del 14 de març. Igualment, segons el que estableix la Resolució TSF/819/2020, de 7, es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses i monoparentals que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020. Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses i monoparentals que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d'octubre de 2020).
Opcional Ambdues

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica