Usuari anònim Connectar
17:42:20 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud genèricaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest servei electrònic es podran presentar sol·licituds davant el Registre General de l'Ajuntament de Tona, que no tinguin relacionada una instància en paper o un servei electrònic en concret a la seu electrònica.

D'aquesta manera es pretén facilitar l'accés a l'administració sense haver de desplaçar-se físicament, donant compliment d'aquesta manera a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Forma d' inici Instància de part

Subjecte Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.

En tot cas,estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantil.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Termini de presentació D'acord amb el procediment que en el seu cas estigués establert.

Lloc i forma de presentació - De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Adreça Carrer de la Font 10, 08551, Tona, Barcelona.

- Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

- A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, amb la documentació en format digital.

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú
conveni.

- En els altres llocs contemplats en el art 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Taxa La presentació a través del servei electrònic és gratuïta, sense perjudici dels tributs requerits en cada cas

Òrgan Gestor La instància s'analitzarà pel Registre General que determinarà l'òrgan gestor sobre la base del procediment demanat

Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent

Termini màxim de resolució i notificació Termini general de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent. (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Adminisracions Públicas

Efectes del silenci administratiu Efectes corresponents a la normativa aplicable.

El Règim general: art. 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Recursos possibles Seran els que corresponguin segons el procediment de què es tracti i la legislació aplicable a la matèria objecte de la sol·licitud.

Observacions Cal recordar que la sol·licitud general s'utilitzarà sempre que no existeixi model específic o procediment telemàtic concret referent a la petició.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: degudament emplenada
Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Tota aquella documentació d'acord amb el procediment per el qual es presenta la sol·licitud.
Opcional Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Llei O 4/2001 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
RD 2568/1986 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica