Usuari anònim Connectar
14:41:43 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud genèricaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest servei electrònic es podran presentar sol·licituds davant el Registre General
de l'Ajuntament de Tona, que no tinguin relacionada una instància en paper o un servei
electrònic en concret a la seu electrònica.

D'aquesta manera es pretén facilitar l'accés a l'administració sense haver de desplaçar-se
físicament, donant compliment d'aquesta manera a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

En el cas que es vulgui sol·licitar alguns dels serveis que a continuació es detallen haurà
d'utilitzar-se el formulari concret, disponible per a la seva descàrrega en els
següents annexos.


Convocatòries de personal (segons procés)

Convocatòries de subvencions (segons procés)

Propostes en participació de processos de contractacions (segons procés)
Forma d' inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica
Termini de presentació D'acord amb el procediment que en el seu cas estigués establert.
Lloc i forma de presentació - De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de
sol·licitud degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del
procediment. Adreça Carrer de la Font 10, 08551, Tona, Barcelona.

- Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud
degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.

- A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut,
amb la documentació en format digital.

- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de
l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les
entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú
conveni.

- En els altres llocs contemplats en el art 38.4 de la llei 30/1992 Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.

Taxa La presentació a través del servei electrònic és gratuïta, sense perjudici dels tributs requerits
en cada cas
Òrgan Gestor La instància s'analitzarà pel Registre General que determinarà l'òrgan gestor sobre la base del
procediment demanat
Òrgan que resol El que resulti competent de conformitat amb la normativa vigent
Termini màxim de resolució i notificació Termini general de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi
un de diferent. (art. 42 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú)
Efectes del silenci administratiu Efectes corresponents a la normativa aplicable.

El Règim general: art 43 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Recursos possibles Seran els que corresponguin segons el procediment de què es tracti i la legislació aplicable a
la matèria objecte de la sol·licitud.

Observacions Es recorda que la sol·licitud general s'utilitzarà sempre que no existeixi model específic o
procediment telemàtic concret referent a la petició.


Documentació a Aportar
Tipus Presentació
Sol· licitud: degudament emplenada
Obligatori Ambdues
Documentació addicional: Tota aquella documentació conforme al procediment per al qual presenta la sol · licitud.
Opcional Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Llei O 4/2001 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
Llei 11/2007 Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
RD 2568/1986 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica