Usuari anònim Connectar
17:44:26 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaQueixes, suggeriments i avisosNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció L'ajuntament de Tona en el seu afany d'apropar-se als ciutadans i ciutadanes posa a la disposició de les persones interessades la Bústia de Queixes, Suggeriments i Avisos, un lloc de trobada on podreu fer arribar a la corporació qualsevol idea o proposta que ajudi a millorar els serveis, la competència dels quals, correspongui a l'administració municipal.

Forma d' inici Instància de part.

Subjecte Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de presentació Els 365 de l'any 24 hores.

Lloc i forma de presentació - De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Adreça Carrer de la Font 10, 08551, Tona, Barcelona.


- Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament incloent la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.


- A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, del procediment de Queixes i suggeriments, amb la documentació en format digital.


- A través de la Bústia de queixes i suggeriments d'aquest procediment, sense necessitat de DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut.


- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.


-En els altres supòsits contemplats en el art 38.4 de la llei 30/1992 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Taxa Servei gratuït.

Òrgan Gestor La instància s'analitzarà i es remetrà a l'òrgan gestor que correspongui sobre la base del procediment demanat.

Observacions RECORDAR: que la iniciació a través del procediment de BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS , no genera un assentament, sinó un avís a l'Ajuntament, on se li donarà la tramitació deguda, però sense que es produeixi notificació per part de l'Administració a la persona que va posar en coneixement el fet.


Si vostè desitja que se li notifiqui el resultat de les actuacions realitzades per l'Administració, en virtut de la seva sol·licitud haurà de realitzar-ho a través d'aquest procediment de Queixes i Suggeriments, prèvia identificació mitjançant certificat digital o DNIe.

Accés a la bústia de queixes, suggeriments i avisos BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament emplenada segons article 70 de la Llei 30/1992.

Obligatori Ambdues
Documentació complementària: Tota aquella documentació que consideri necessària.Opcional Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L 27/2013 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Llei O 4/2001 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
Llei 11/2007 Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
RD 2568/1986 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica