Usuari anònim
Connectar
27/09/2023 03:34:58 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació del Procediment

Aj. TonaQueixes, suggeriments i avisosNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Requisits previs No cal complir cap requisit específic

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Efectes del silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès RECORDAR: que la iniciació a través del procediment de BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS , no genera un assentament, sinó un avís a l'Ajuntament, on se li donarà la tramitació deguda, però sense que es produeixi notificació per part de l'Administració a la persona que va posar en coneixement el fet.

Si vostè desitja que se li notifiqui el resultat de les actuacions realitzades per l'Administració, en virtut de la seva sol·licitud haurà de realitzar-ho a través d'aquest procediment de Queixes i Suggeriments, prèvia identificació mitjançant certificat digital o DNIe.

Accés a la bústia de queixes, suggeriments i avisos BÚSTIA DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I AVISOS

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament emplenada

Obligatori Ambdues
Documentació complementària: aquella documentació que consideri necessària

Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
Llei 19/2014 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2014

Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 29/2010 Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar