Usuari anònim
Connectar
18/09/2021 06:55:50 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Declaració Responsable d'OberturaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de Simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” a la taula tècnica adjunta en l'apartat "Annexos"), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici..

Organisme competent/ Responsable Ajuntament
Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Termini de presentació de la sol·licitud La"Declaració responsable" es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres, emparades amb la corresponent llicència urbanística, i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Observacions REQUISITS PREVIS

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi

- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

- Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt en l'apartat "Annexos".

- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt a l'apartat "Annexos"

- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit, segons model d'autoliquidació adjunt en l'apartat "Annexos".

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

- Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al•legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front..

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

- Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal

Ordenança Fiscal núm.27

Termini de resolució No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Efectes del silenci administratiu No opera

Vies de reclamació Els ordinaris del procediment administratiu.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Declaració responsable: d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara. S'haurà de declarar responsablement:

- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
- Que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
- Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
-Que les dades consignades a la declaració són certes.

Obligatori Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: (si s'escau)

Opcional Ambdues
Model d'autoliquidació: i justificant bancari del pagament de la taxa

Obligatori Ambdues
Certificat del tècnic competent: que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat, si s'escau

Opcional Ambdues

Normativa
Llei 16/2015 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA)
Descarregar fitxer Llei 16/2015


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica