Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 00:41:09 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de presentació de la sol·licitud Prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Observacions REQUISITS PREVIS

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

Observacions El que estableixi l'ordenança fiscal

Ordenança Fiscal núm. 27

Termini de resolució El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes. En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Efectes del silenci administratiu Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.

Vies de reclamació Els ordinaris del procediment administratiu.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: d'acord amb el model normalitzat

Obligatori Ambdues
Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada: que permeti una identificació indubtable de la finca.

Opcional Ambdues
Memòria descriptiva de l'activitat projectada: que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.

Opcional Ambdues
Informació que requereixi la legislació d'accidents greus: en els casos d'activitats subjectes a aquesta, o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Opcional Ambdues

Normativa
DL 1/2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme
Descarregar fitxer DL 1/2010
Llei 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Descarregar fitxer Llei 20/2009

Llei 11/2009 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Descarregar fitxer Llei 11/2009

POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tona (POUM)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica