Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 19:54:23 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaJustificació de subvencions atorgades a les entitats de forma directaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit us permet presentar la justificació d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament de Tona i es podrà efectuar mitjançant les modalitats que es relacionen a continuació:

1. Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides:

a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del RLGS.

2. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com a justificant els estats comptables corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció.

3. En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

a) S'haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que s'indiqui en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció.
b) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.
c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d'altres determinats en els instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els requisits legals exigibles.
d) Quan la subvenció tingui per objecte l'adquisició d'un immoble, s'exigirà còpia de la corresponent escriptura.

4. Quan el beneficiari sigui una Administració Pública, i tant si la subvenció s'ha destinat a finançar inversions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una certificació acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb el model normalitzat aprovat a tal efecte, quedant els justificants concrets a disposició de l'Ajuntament per al seu examen, si es considerés oportú.

Qui el pot demanar Qualsevol persona jurídica beneficiària d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament de Tona

Termini de presentació de la sol·licitud El termini de justificació per a les subvencions nominatives és fins al 31 de gener de l'any següent al de l'atorgament de la subvenció.

Canals de tramitació Aquest tràmit només es pot realitzar en línia

Import de la taxa Tràmit gratuït


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: formulari electrònic

Obligatori Telemàtica
Compte justificatiu simplificat: segons model normalitzat, a adjuntar a l'apartat 2 "Adjuntar, signar i enviar documentació" del formulari electrònic

Obligatori Telemàtica
Factures: relació de factures justificatives de la subvenció, a adjuntar a l'apartat 2 "Adjuntar, signar i enviar documentació" del formulari electrònic

Obligatori Telemàtica

Normativa
Pressupostos Generals Pressupostos Generals de l'Estat
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Resolució 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS
Resolució 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Ordenança General de Subvencions Ordenança General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execució del Pressupost Les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessió.

Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica