Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 19:12:44 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaTaxa d'ocupació de via pública per obres, amb materials de construcció, tanques, puntals, estintols, bastides, i altres instal·lacions anàloguesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit us permet obtenir l'autorització d'ocupació de la via pública per motiu d'obres, en el cas que ja hagueu presentat una comunicació o llicència d'obres i no ho haguéssiu informat en el moment de la sol·licitud

Qui el pot demanar Persona física o jurídica promotora de les obres

Termini de presentació de la sol·licitud 5 dies abans de la data d'inici prevista per l'ocupació de la via pública

Lloc i forma de presentació Presencial o en línia. Pel tràmit electrònic, cal disposar de certificat o identificador digital.

Abans d'iniciar la tramitació caldrà efectuar el pagament, i tot seguit, tramitar l'autorització, a la qual caldrà adjuntar el justificant de transferència bancària

Import de la taxa 0,25¤ x m2 x dia (mínim 10,00¤)

Veure Ordenança Fiscal 15

Autoliquidació En el moment de la sol·licitud, en tot cas, abans d'iniciar l'ocupació de la via pública, s'ha de presentar la declaració / autoliquidació amb les dades de l'obra i satisfer l'import de la liquidació provisional a compte que en resulti

Observacions Per bastides tubulars d'alçada superior a 6 metres, s'haurà d'adjuntar en la sol·licitud, el Pla de muntatge, utilització i desmuntatge i, full d'assumeix de la direcció per part del tècnic competent, segons el que disposa el RD 2177/04.

Aquest tràmit s'ha de realitzar amb una antel·lació mínima de 5 dies a la data prevista de l'ocupació de la via pública

Si l'ocupació de la via es localitza al carrers Barcelona i/o Major no es podrà efectuar els divendresDocumentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
* Sol·licitud: normalitzada

Obligatori Ambdues
Pla de muntatge i desmuntatge : de la bastida, si s'escau

Opcional Ambdues
Full d'assumeix : de la direcció per part del tècnic competent, Opcional Ambdues
* Autoliquidació: normalitzada

Obligatori Ambdues
* Justificant: de transferència bancària Obligatori Ambdues

Normativa
RD 2177/2004 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada

OF 15 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Veure Ordenança fiscal núm. 15

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica