Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 13:51:00 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud/renovació de llicència de tinença i conducció d'amimals potencialment perillososNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència o la renovació de la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d'un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos). Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

a) Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.

b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

d) Aquells que hagin tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.

Àrea tramitadora Seguretat ciutadana

Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Classificació temàtica Animals

Qui el pot demanar La persona propietària d'un animal de companyia

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Requisits previs - Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.

- No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

- No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

- Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

- Haver censat el gos al Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament.

- Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784

Altra informació d'interès La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l?animal al Registre Municipal d?animals potencialment perillosos. El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s?ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d?un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Efectes del silenci administratiu Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada

Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: model normalitzat SIM-001 o formulari electrònic Obligatori Ambdues
Identificació de l'animal: Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació

Obligatori Ambdues
Acreditació d'inscripció en el registre municipal: Acreditació de la inscripció de l'animal en el Registre municipal d'animals de companyia

Obligatori Ambdues
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil: per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros Obligatori Ambdues
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica: (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica)

Obligatori Ambdues
Certificat d'antecendents penals: . Obligatori Ambdues
Declaració jurada: del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d'una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament, haurà de presentar una declaració d'haver complert totalment aquesta sanció.

Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 8/1987 Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya

Llei 3/1988 Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals

Decret 328/1998 Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d'animals de companyia. (DOGC 2798 DE 24/01/1999)

Llei 10/1999 Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Llei 50/1999 Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos

RD 287/2002 Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos

Decret 170/2002 Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

Decret legislatiu 2/2008 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 29/2010 Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Ordenança municipal animals domèstics Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics
Veure ordenança

Ordenança de policia de proximitat Ordenança de policia de proximitat
Veure ordenança


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica