Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 14:34:07 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud de supressió de dades personals (Dret a l'oblit)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

• Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
• Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
• L'interessat s'oposa al tractament.
• Les dades s'han tractat il·lícitament.
• Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
• Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Excepcions a l'exercici del dret de supressió:

• L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
• El compliment d'una obligació legal.
• L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
• La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Protecció de dades personales

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: específica del tràmit o formulari electrònic Obligatori Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica