Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 01:11:00 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit us permet sol·licitar un canvi de titularitat d'activitats, que és el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Qui el pot demanar Ho sol·licita la persona nova titular de l'activitat.

Termini de presentació de la sol·licitud La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Observacions ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat, ni quan s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecta a llicència o a comunicació prèvia.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Veure ordenança fiscal núm. 27

Termini de resolució Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Vies de reclamació Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat.

- Que les dades consignades en la Comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.

- Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.


Obligatori Ambdues
Comunicació conjunta: de canvi de titularitat d'activitats, signada pel titular abans de la transmissió i pel nou titular

Obligatori Ambdues
Autoliquidació i justificant bancari: del pagament de la taxa, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 27

Obligatori Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).   

Opcional Ambdues
Certificat del tècnic competent: que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat, si s'escau Opcional Ambdues

Normativa
Llei 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Descarregar fitxer Llei 20/2009

Llei 11/2009 Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Descarregar fitxer Llei 11/2009

Llei 16/2015 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA)
Descarregar fitxer Llei 16/2015

Decret 112/2010 Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Descarregar fitxer Decret 112/2010

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica