Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 01:31:22 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaLlicència d'obres amb responsabilitat exclusiva del/de la sol·licitantNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Estan subjectes a llicència urbanística prèvia amb responsabilitat exclusiva del/de la sol·licitant , els actes de transformació o d'utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres que no requereixen projecte tècnic ni responsabilitat tècnica.

Qui el pot demanar Persona física o jurídica promotora de les obres ((titular de la llicència)

Termini de presentació de la sol·licitud En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Import de la taxa Imports aplicables segons ordenances fiscals aprovades.

-Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques (segons Ordenança Fiscal núm. 9): 0,40% del pressupost de l'obra a realitzar
(s'estableix una quota mínima en tots els casos de 5 euros )

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal núm. 5): 2,50% del pressupost de l'obra a realitzar
(s'estableix una quota mínima en els següents casos:)

-Fins 200 euros :10,00 euros
-De 201 a 500 euros: 20,00 euros
-De 501 a 1.000 euros: 30,00 euros
-De 1001 a 1.400 euros: 35,00 euros

Veure Ordenances Fiscals

Bonificacions L'article 5 i 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 5 regula els supòsits de concessió de beneficis fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Unitat tramitadora Àrea d'Urbanisme
Òrgan que resol Alcaldia.

Termini de resolució Es resoldrà en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Autoliquidació En el moment de sol·licitar la llicència o, en tot cas, abans d'iniciar l'obra, s'ha de presentar la declaració / autoliquidació amb les dades de l'obra i satisfer l'import de la liquidació provisional a compte que en resulti.

Veure autoliquidació


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
* Sol·licitud: normalitzada

Obligatori Ambdues
Croquis: Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que es sol·liciten, amb indicació de l'extensió, del pressupost i de la situació

Opcional Telemàtica
* Pressupost: detallat de l'obra Obligatori Ambdues
* Autoliquidació: normalitzada Obligatori Ambdues
* Justificant: de transferència bancària Obligatori Ambdues

Normativa
DL 1/2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme
Descarregar fitxer DL 1/2010
Decret 64/2014 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 179/1995 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tona (POUM)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica