Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 19:24:52 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendisNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Organisme competent/ Responsable Generalitat de Catalunya
Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Termini de presentació de la sol·licitud Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia
Observacions Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Altra informació d'interès

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

• En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

• En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Import de la taxa La que estableixi l'ordenança fiscal

Ordenança Fiscal núm.27

Termini de resolució El termini per resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s'emet l'informe

Efectes del silenci administratiu En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe és favorable

Vies de reclamació Els ordinaris del procediment administratiu


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis: d'acord amb el model normalitzat

Obligatori Ambdues
Portada de la documentació tècnica (formulari SP01): del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Obligatori Ambdues
Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02): del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

Opcional Ambdues
Projecte tècnic, descriptiu i justificatiu: del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d'incendis

Obligatori Ambdues
Declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació: i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions, en cas d'actuar com a representant legal

Opcional Ambdues

Normativa
Llei 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Descarregar fitxer Llei 3/2010


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica