Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 14:19:48 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat i projecteNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit us permet presentar una comunicació d'inici de l'activitat en un establiment, de les activitats contingudes a l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament
Qui el pot demanar El titular de l'activitat econòmica, o la persona autoritzada per aquest.

Termini de presentació de la sol·licitud En qualsevol moment, sempre de forma prèvia a l'obertura de l'activitat.

Observacions En algunes activitats es requereix realitzar un tràmit previ, si és així, no es pot presentar la comunicació d'inici de l'activitat en un establiment fins que la intervenció prèvia sobre l'activitat establerta per la normativa sectorial finalitzi favorablement.

Cal disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de sis mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal

Veure ordenança Fiscal núm.27

Termini de resolució La comunicació prèvia presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament de Tona, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i requerir-vos, si escau, l'esmena de la comunicació presentada.

Vies de reclamació Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis: en cas que l'activitat es consideri de risc important d'incendi, segons el que preveu la Llei 3/2010. Opcional Ambdues
Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública: només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament. Opcional Ambdues
Certificat del tècnic competent: responsable de la posada en funcionament de l'activitat (format en PDF i signat digitalment), adjunt a l'apartat "Fitxers annexes" Obligatori Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: si és un establiment afectat pel RD191/2011, si és el cas. Opcional Ambdues
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament dels béns de domini públic no municipal: si escau. Opcional Ambdues
Projecte tècnic: en format pdf, signat digitalment per un tècnic competent Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 18/2020 Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Llei 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Descarregar fitxer Llei 3/2010


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica