Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 19:23:06 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud de subvencions atorgades a les entitats en règim de concurrència competitivaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. La concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat, segons la convocatòria de la que es tracti.

Qui el pot demanar Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Canals de tramitació Aquest tràmit només es pot realitzar en línia
Termini de presentació de la sol·licitud El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 5 d'octubre i finalitza el 29 d'octubre

Import de la taxa Tràmit gratuït
Òrgan que resol La Junta de Govern Local
Termini de resolució El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.


INFORMACIÓ RELATIVA A LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport a l'associacionisme local, any 2021

- Línia 1. Suport bàsic entitats sense ànim de lucre. Per a les despeses bàsiques de les entitats sense ànim de lucre.

*Veure les bases reguladores de la convocatòria*
*Veure la convocatòria*


Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució de projectes que complementin l'activitat municipal, any 2021

-Línia 1. Competicions esportives oficials anuals

-Línia 4. Projectes d'arts visuals

-Línia 5. Cultura jove

-Línia 6. Cohesió social

*Veure les bases reguladores de la convocatòria*
*Veure la convocatòria*


Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'execució d'actuacions puntuals en el municipi, any 2021

-Línia 2. Esdeveniments de caràcter puntual no esportiu

*Veure les bases reguladores de la convocatòria*
*Veure la convocatòria*


Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'atenció als eixos transversals del mandat 2019-2023, any 2021

-Línia 1. Activitat formativa

-Línia 2. Activitats culturals de barris

-Línia 3. Cultura popular

-Línia 4. Programes educatius

*Veure les bases reguladores de la convocatòria*
*Veure la convocatòria*

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: formulari electrònic

Obligatori Telemàtica
Memòria, pressupost previst i declaració responsable: segons el model normalitzat. Per a la sol·licitud de subvenció de la "Línia 1: Competicions esportives oficials anuals" és necessari presentar l'Annex d'Esports adjunt a l'apartat de Fitxers annexos, i les acreditacions corresponents, si s'escau.

Obligatori Telemàtica
Composició de la Junta Directiva: en el cas que hi hagi hagut modificacions, segons model normalitzat, o certificat negatiu expedit per l'entitat conforme no hi ha hagut modificacions durant l'últim any

Obligatori Telemàtica
Autorització del representant: en el cas que el sol·licitant sigui diferent al president, segons model normalitzat. Només en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat.

Opcional Telemàtica
Assegurança de responsabilitat civil: i la pòlissa corresponent, en el cas que hagi hagut modificacions des de l'última presentació.

Obligatori Telemàtica

Normativa
Pressupostos Generals Pressupostos Generals de l'Estat
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Resolució 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Resolució 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS
Ordenança General de Subvencions Ordenança General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execució del Pressupost Les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessió.
Bases subvenció concurrència competitiva Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència comptetitva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerc, consum i turisme.
Descarregar fitxer

Tramitació telemàtica
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica