Usuari anònim
Connectar
03/12/2021 09:14:39 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal•lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de presentació de la sol·licitud La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Observacions REQUISITS PREVIS

1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:

- Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.

2. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

3. Obtenció de l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

4. Disposar d'una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.

5. Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals.

6. Disposar de la declaració d'impacte ambiental o d'informe d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.

7. Obtenció de la corresponent autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

8. Obtenció de l'informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d'activitats ramaderes.

9. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

10. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

11. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Termini de resolució No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l'activitat, l'Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d'activitats. A l'esmentat Registre hi constarà que l'activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Efectes del silenci administratiu No opera.

Vies de reclamació Els ordinaris del procediment administratiu.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Comunicació prèvia ambiental: d'acord amb el model normalitzat

Obligatori Ambdues
Projecte bàsic: i/o memòria ambiental

Obligatori Ambdues
Certificació general tècnica: acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de d'execució del projecte.

Obligatori Ambdues
Certificacions ambientals específiques: establertes a l'ordenança per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals

Obligatori Ambdues
Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres: quan procedeixi, o bé d'haver obtingut linforme urbanístic favorable

Obligatori Ambdues
Declaració d'impacte ambiental: o l'informe d'impacte ambiental quan escaigui

Opcional Ambdues
Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis: i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010

Opcional Ambdues
Pla de dejeccions ramaderes: en cas d'activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia

Obligatori Ambdues
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic: si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal)

Obligatori Ambdues
Autorització d'abocaments d'aigües residuals: a la llera pública o al mar, quan procedeix

Opcional Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011. Opcional Ambdues
Declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació: i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions, en cas d'actuar com a representant legal

Opcional Ambdues
Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d'assegurances o altres garanties: que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l'activitat, si escau

Opcional Ambdues
Declaració de que les dades gaudeixen de confidencialitat: segons la persona sol·licitant, d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau


Opcional Ambdues

Normativa
Llei 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Descarregar fitxer Llei 20/2009


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica