Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 12:51:01 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaAlta al padró d'habitantsNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Descripció Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Padró d'habitants

Requisits previs Qualsevol persona física major d'edat i en el cas de menors, la mare, pare o representant legal
Canals de tramitació L'empadronament és presencial i totes les persones majors d'edat hauran de fer aquest tràmit personalment
Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Requisits previs Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal
Efectes del silenci administratiu El silenci administratiu serà positiu

Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès Si prové d'un altre municipi de l'Estat Espanyol no cal comunicar la baixa a l'ajuntament d'origen donat que es tramitarà automàticament d'ofici

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Document acreditatiu en vigor de la persona interessada: (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant. En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui

Obligatori Ambdues
En el cas d'empadronament: mitjançant un representant
Opcional Ambdues
Document acreditatiu de la representació: (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva)

Opcional Ambdues
En el cas de menors de 16 anys: que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors
Opcional Ambdues
Autorització expressa i per escrit: dels progenitors o representants legals

Opcional Ambdues
En el cas de menors de 16 anys: que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva
Opcional Ambdues
Autorització de l'altre progenitor: o una declaració responsable
Opcional Ambdues
En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu: . Opcional Ambdues
Autorització del director del centre: . Opcional Ambdues
Documentació acreditativa del habitatge: . Opcional Ambdues
Contracte de lloguer o còpia simple de l'escriptura de compra venda: . Obligatori Ambdues

Normativa
Resolució de 16 de març de 2015 Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal

Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
RD 1690/1986 Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Descarregar fitxer Llei 39/2015

Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Tramitació presencial
Instància de Sol·licitud
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica