Usuari anōnim
Connectar
07/12/2021 01:17:44 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Aj. TonaRegistre Municipal d'Entitats i Associacions (alta, modificaciķ o baixa)Nivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ El Registre Municipal d'Entitats i Associacions és l'instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats i les associacions del municipi de Tona i té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l'associacionisme i de la participaciķ ciutadana.

Aquest trāmit us permet inscriure una entitat o associaciķ en el Registre Municipal d'Entitats, modificar-ne les dades que hi consten, o donar-la de baixa en el Registre.

Qui el pot demanar S'hi poden inscriure les següents entitats i associacions:

- Entitats i associacions sense ānim de lucre, que estiguin legalment constituīdes i que tinguin el seu domicili social a Tona, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veīns d'aquest municipi.

- En particular, es podran inscriure les associacions de veīns i veīnes, les de famílies, pares i mares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils i de lleure, les de solidaritat, les de l'āmbit de la salut i les de l'āmbit social, les d'āmbit empresarial, les d'āmbit professional i qualsevol altra de similar.

- Així mateix, també s'hi podran inscriure altres entitats i associacions d'āmbit comarcal provincial, autonōmic o estatal, legalment constituīdes, que disposin de delegaciķ oficial a Tona.

Termini de resoluciķ En el termini de vint dies hābils des de la presentaciķ de la solˇlicitud d'inscripciķ, i llevat que aquest termini s'hagi d'interrompre per la necessitat d'aportar documentaciķ no inclosa inicialment o d'esmentar deficičncies, l'Ajuntament acordarā la inscripciķ i notificarā a l'associaciķ o entitat el número d'inscripciķ assignat. A partir d'aquest moment, es considerarā d'alta a tots els efectes.

Canals de tramitaciķ Aquest trāmit només es pot realitzar en línia.

Observacions Altes, modificacions i baixes


- Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l'Ajuntament qualsevol modificaciķ que es produeixi en les dades registrades, mitjanįant la presentaciķ de la solˇlicitud de modificaciķ al Registre General, dins del mes següent al que s'hagi produīt l'esmentada variaciķ.

- Causaran baixa en el Registre, previ el trāmit d'audičncia corresponent, les entitats/associacions que incorrin en algun dels supōsits següents:

a) La manca de comunicaciķ de les modificacions que afectin les dades que consten en el registre.
b) La no actualitzaciķ de les seves dades anuals.
c) La pčrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre.
d) La manca d'activitat notōria de l'entitat/associaciķ en el municipi.
e) L'incompliment reiterat de l'obligaciķ de les entitats exposada en el punt 3 de l'article 4, facultarā a l'Ajuntament per, després de l'audičncia prčvia a les entitats, donar-la de baixa del Registre, un cop efectuat un requeriment sense que aquest s'hagi complert.
f) L'incompliment de les obligacions contingudes en el Reglament Municipal d'Entitats i Associacions.

Així mateix, es donaran de baixa en el registre les entitats/associacions que es dissolguin i les que ho solˇlicitin de forma expressa.

Vigència de la inscripció

A efectes de la continuaciķ de la vigčncia de la inscripciķ, totes les entitats inscrites en el Registre, hauran de presentar anualment a l'ajuntament, abans del 31 de gener la següent documentaciķ:

- una memōria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de l'any anterior
- els nous pressupostos i programa d'activitats
- els numero d'associats a dia 31 de desembre
- qualsevol modificaciķ que s'hagi produīt.

La falta d'aquesta documentaciķ podrā determinar la no continuītat de la seva inscripciķ en el Registre.


Documentaciķ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciķ
ALTA: . Obligatori Telemātica
Solˇlicitud: solˇlicitant la inscripciķ al Registre (formulari electrōnic).

Obligatori Telemātica
Estatuts: degudament inscrits i diligenciats pel Registre Oficial corresponent.

Obligatori Telemātica
Número d'inscripciķ en el Registre General d'Entitats i Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya: o en qualsevol altre que sigui preceptiu, o resguard de presentaciķ de la solˇlicitud d'inscripciķ a l'esmentat Registre.

Obligatori Telemātica
Certificat de les dades de l'entitat i del número de socis: emčs pel secretari/āria de l'entitat/associaciķ, per ordre i amb el vist i plau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els cārrecs directius, així com el número de socis de l'entitat/associaciķ

Obligatori Telemātica
Document acreditatiu del Número d'Identificaciķ Fiscal de l'entitat: CIF

Obligatori Telemātica
Programa d'activitats: de l'any en curs

Opcional Telemātica
Pressupost: de l'any en curs

Opcional Telemātica
Autoritzaciķ de cessiķ de dades de l'entitat: en l'āmbit de les seves competčncies, a transmetre, si s'escau, dades de l'entitat a títol informatiu als ciutadans, segon model normalitzat

Opcional Telemātica
MODIFICACIĶ DE DADES: . Opcional Telemātica
Solˇlicitud: solˇlicitant la modificaciķ i/o actualitzaciķ de les dades de l'entitat (formulari electrōnic)

Obligatori Telemātica
Documentaciķ acreditativa de la modificaciķ de dades: que se solˇliciti

Obligatori Telemātica

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecciķ de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaciķ d'aquestes dades (RGPD)
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgānica 15/1999, de 13 de desembre, de protecciķ de dades de carācter personal
Reglament Registre Entitats Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions

Tramitaciķ telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica