Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 20:19:34 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud d'equipaments municipals i recursos materials culturals i esportiusNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure. La petició no concedeix el dret a ús, romandrà pendent d'aprovació en funció de la disponibilitat dels espais i recursos sol·licitats.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis personals

Classificació temàtica Esports, cultura i lleure

Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu Postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud Amb 2 mesos d'antelació a la utilització de la instal·lació. El termini mínim de presentació per procedir a la tramitació del la sol·licitud amb garanties és de 5 dies hàbils.

Requisits previs No cal complir cap requisit previ

Preu / Taxa Segons ordenança fiscal


Veure Ordenança Fiscal 21
Anul·lació Si hi ha algun canvi o anul·lació que afecti la reserva efectuada haurà de notificar-se amb una antelació mínima d'un mes abans de l'acte, fent-ho saber per escrit (a través del registre presencial o electrònic) a l'ajuntament.

De la mateixa manera l'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar l'activitat un mes abans de la seva celebració.

Termini de resolució Termini general de 3 mesos, excepte quan la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent. (art. 42 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

Efectes del silenci administratiu Sol·licitud desestimada.

Vies de reclamació Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació.

Condicions d'ús de les instal·lacions 1. El material utilitzat caldrà retornar-ho net i utilitzable.

2. Cal informar a l'ajuntament de Tona de les incidències ocasionades a l'equipament o al material emprat de forma pròpia o per unes altres.

3. Mantenir el local i el mobiliari en les condicions en les quals se li ha cedit retornant-ho en condicions d'ús, retirant objectes i residus voluminosos i fer-se càrrec de la neteja en aquells espais que no disposin de servei de neteja regular (Sala Pari Pere Devesa).

4. Fer-se responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones o béns pel funcionament normal de les activitats que realitza.

5. No fumar ni consumir drogues i begudes alcohòliques dins de les instal·lacions.

6. A no utilitzar materials o mobiliari que puguin malmetre els espais, terres, o instal·lacions, així com a no fixar cartells, papers o altres elements en les parets. També, en el cas de la sala Pare Pere Devesa a no usar calçat de carrer i a usar un calçat adequat a l'activitat que es practica a l'interior de la sala.

7. L'ajuntament de Tona en cap cas serà responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys personals o materials, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir a l'espai cedit, mentre realitzen l'activitat per la qual s'ha cedit l'espai.

8. A acatar les condicions específiques de cada espai l'Ajuntament pugui indicar.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: segons model normalitzat Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
RD 2568/1986 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Llei O 4/2001 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Llei 11/2007 Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
ON21 Ordenança núm. 21. Taxa per a la presentació de serveis en la utilització de les instal·lacions esportives i culturals.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica