Usuari anōnim
Connectar
07/12/2021 01:15:57 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Aj. Tona



Solˇlicitud de subvencions atorgades a les entitats de forma directa (nominatives)



Nivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ La subvenciķ serā nominativa quan, en el pressupost municipal aprovat, hi consti el beneficiari i l'import de l'esmentada subvenciķ. L'objecte de la subvenciķ es determinarā expressament al conveni de colˇlaboraciķ o la resoluciķ de concessiķ i serā congruent amb la classificaciķ funcional i econōmica definida al corresponent crčdit pressupostari.

Qui el pot demanar Persones jurídiques determinades en els estats de despeses del pressupost.

Termini de presentaciķ de la solˇlicitud El termini de presentaciķ es fixa amb l'aprovaciķ del pressupost i finalitza el 30 de setembre.

Canals de tramitaciķ Aquest trāmit només es pot realitzar en línia

Import de la taxa Trāmit gratuīt.
Ōrgan que resol Decret d'Alcaldia

Termini de resoluciķ El procediment de concessiķ de les subvencions s'ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la data de presentaciķ de la solˇlicitud, i la manca de resoluciķ, dins d'aquest termini, tindrā carācter de desestimaciķ.


Documentaciķ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud: formulari electrōnic

Obligatori Telemātica
Memōria, pressupost i declaraciķ responsable: segons el model normalitzat

Obligatori Telemātica
Composiciķ de la Junta Directiva: en el cas que hi hagi hagut modificacions, segons model normalitzat o certificat negatiu expedit per l'entitat conforme no hi ha hagut modificacions durant l'últim any

Obligatori Telemātica
Autoritzaciķ del representant: en el cas que el solˇlicitant sigui diferent al president, segons model normalitzat. Només en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat.

Opcional Telemātica
Autoritzaciķ de cessiķ de dades de l'entitat: només en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat

Opcional Telemātica

Normativa
Pressupostos Generals Pressupostos Generals de l'Estat
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rčgim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Cičncia, la Tecnologia i la Innovaciķ
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparčncia, accés a la informaciķ pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalitzaciķ del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Resoluciķ 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciķ de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informaciķ a subministrar a la nova BDNS
Resoluciķ 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciķ de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicaciķ de convocatōries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Ordenanįa General de Subvencions Ordenanįa General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execuciķ del Pressupost Les Bases d'Execuciķ del Pressupost i la normativa sobre delegaciķ de competčncies i atribucions dels ōrgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessiķ.

Tramitaciķ telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica