Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 20:18:55 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaComunicacions prèvies per a la primera utilització i ocupació dels edificisNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquest tràmit és necessari per ocupar i utilitzar l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol·licitat una llicència d'obres amb projecte un cop aquestes han finalitzat totalment.

Qui el pot demanar Persona física o jurídica promotora de les obres (titular de la llicència)

Termini de presentació de la sol·licitud Abans de la utilització de l'immoble
Lloc i forma de presentació Presencial o en línia. Pel tràmit electrònic, cal disposar de certificat o identificador digital.

Abans d'iniciar la tramitació caldrà efectuar el pagament, i tot seguit, tramitar l'autorització, a la qual caldrà adjuntar el justificant de transferència bancària

Import de la taxa 50,00 ¤ per habitatge

Veure Ordenança Fiscal 9

Autoliquidació En el moment de la sol·licitud s'haurà de presentar el justificant de transferència bancària
Observacions Per comunicacions de primera utilització i ocupació d'edificis plurifamiliars , caldrà presentar, a banda de la documentació obligatòria, la documentació condicional que s'anomena en el següent apartat "Documentació aportar".Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
* Sol·licitud: normalitzada Obligatori Ambdues
* CFO: Certificat Final d'Obra i Annex A
Obligatori Ambdues
* Plànols: As-Built Obligatori Ambdues
* Sol·licitud: Alta Urbana MOD. 900D (tramitació a Cadastre) Obligatori Ambdues
* Justificant : de transferència bancària Obligatori Ambdues
Edifici plurifamiliar: si l'ús és d'habitatge cal aportar el document acreditatiu del lliurament al promotor de la documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l'edifici
Opcional Ambdues
Edifici plurifamiliar: en virtut del RD 1/1998, de 27 de febrer, cal aportar la certificació expedida per la Direcció General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicaciones de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que s'ha presentat el projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions de l'edifici i butlletí o certificat, de la instal·lació
Opcional Ambdues

Normativa
RD 1/1998 RD 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis, per a l'accés al serveis de telecomunicacions
OF 9 Taxa per llicències urbanístiques

Veure Ordenança Fiscal 9


Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica