Usuari anònim
Connectar
02/12/2021 20:33:34 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaAutorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònicaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció El tràmit serveix per donar consentiment exprés per rebre les notificacions dels actes a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tona, podrà tenir caràcter general per tots el procediments administratius tramitats en els quals sigui titular i hagi de ser notificat o per un procediment determinat.

En qualsevol moment del procediment la persona interessada pot revocar l'autorització perquè les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics i que s'utilitzin els altres mitjans admesos en l'article 59 de la LRJPAC, generalment la notificació per via postal.

Quan manifesteu la voluntat de ser notificat per mitjans electrònics, haureu de disposar d'una adreça de correu electrònic i, opcionalment, d'un telèfon mòbil, per rebre l'avís d'informació del dipòsit de la notificació electrònica, mitjançant correu electrònic o SMS respectivament. Aquest avís és merament informatiu i no té caràcter de notificació formal.

En cas que es presenti com a representant d'una persona interessada, s'ha d'acreditar documentalment aquesta representació.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Àrea tramitadora Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar Qualsevol persona física

Canals de tramitació Presencial /Telemàtic / Correu Postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general

Efectes del silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: normalitzada o formulari electrònic específic Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica