Usuari anònim
Connectar
03/12/2021 08:10:17 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud de portabilitat de les dades personalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

- El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
- El tractament es fa per mitjans automatitzats.

L'interessat ho sol·licita respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l'afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

Mode d'exercici: inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.

Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Protecció de dades personals
Qui el pot demanar Aquest dret és personalíssim i l'ha d'exercir el mateix interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal.

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Vies de reclamació Reclamació de tutela de drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: específica del tràmit o formulari electrònic Obligatori Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica