Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 01:47:18 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaLLicència d'obres amb projecte tècnicNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Objecte Tenen la consideració d'obres amb projecte tècnic les d'edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en tot cas les següents:

a) Les que afectin els fonaments o de forma substancial els elements estructurals.
b) Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
c) Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.
d) Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
e) Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Qui el pot demanar Persona física o jurídica promotora de les obres (titular de la llicència)

Termini de presentació de la sol·licitud En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Preu / Taxa Imports aplicables segons ordenances fiscals aprovades.

-Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques (segons Ordenança Fiscal núm. 9): 0,40% del pressupost de l'obra a realitzar.
(s'estableix una quota mínima en tots els casos de 5 euros )

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (segons Ordenança Fiscal núm. 5): 2,50% del pressupost de l'obra a realitzar.
(s'estableix una quota mínima en els següents casos:)

-Fins 200 euros :10,00 euros
-De 201 a 500 euros: 20,00 euros
-De 501 a 1.000 euros: 30,00 euros
-De 1001 a 1.400 euros: 35,00 euros

Veure Ordenances Fiscals

Bonificacions L'article 5 i 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 5 regula els supòsits de concessió de beneficis fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Unitat tramitadora Àrea d'Urbanisme.

Òrgan que resol Junta de Govern Local.

Termini de resolució Es resoldrà en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Autoliquidació En el moment de sol·licitar la llicència o, en tot cas, abans d'iniciar l'obra, s'ha de presentar la declaració / autoliquidació amb les dades de l'obra i satisfer l'import de la liquidació provisional, a compte, que en resulti.

Veure fitxer


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
* Sol·licitud: normalitzada

Obligatori Ambdues
* Projecte: Projecte bàsic o executiu, signat per personal tècnic competent (d'acord amb la Llei d'ordenació i edificació) i visat pel Col·legi professional, en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte executiu, cosa que s'haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies abans de l'inici de les obres.

Contingut mínim del projecte:

a) Memòria descriptiva de l'obra a realitzar que ha de contenir, com a mínim, el nombre d'entitats, el seu ús i superfícies, i les superfícies dels espais comuns i totals de l'edificació.
b) Justificació del compliment de la normativa vigent en matèries sectorials, entre d'altres: Construcció, habitabilitat, prevenció d'incendis, accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de les runes, reglament electrotècnic de baixa tensió, full estadístic, etc.
c) Estudi geotècnic del sòl, si s'escau.
d) Amidaments i pressupost d'execució material de l'obra.
e) Estudi, o estudi bàsic de seguretat i salut, segons correspongui.
f) Plànols:
-Plànol de emplaçament i de la situació.
-Plànol justificatiu del compliment de les determinacions amb el planejament urbanístic.
-Plànol de la infraestructura existent.
-Plànols de plantes i de façanes.
g) En el cas que l'edificació hagi de ser sotmesa a divisió horitzontal, caldrà aportar en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres el projecte executiu de telecomunicacions signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional, d'acord amb la legislació sectorial vigent (RD 1/1998 i decrets 116/2000 i 117/ 2000) o el full d'encàrrec del projecte. En el cas que es presenti el full d'encàrrec, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte, cosa que s'haurà de fer amb una antelació mínima de 10 dies abans de l'inici de les obres

Obligatori Ambdues
* Full d'assumpció de direcció de l'obra: signat i visat per personal tècnic competent (d'acord amb la Llei d'ordenació de l'edificació).

Obligatori Ambdues
* Full d'assumpció de direcció d'execució de l'obra: signat per personal tècnic competent (d'acord amb la Llei d'ordenació de l'edificació) i visat pel col·legi professional.

Obligatori Ambdues
* Autoliquidació: normalitzada Obligatori Ambdues
* Justificant : de transferència bancària Obligatori Ambdues

Normativa
DL 1/2010 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme
Descarregar fitxer DL 1/2010
Decret 64/2014 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 179/1995 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
POUM Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tona (POUM)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica