Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 14:17:11 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaVolant d'empadronament individual.Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant el volant d'empadronament es constata la inscripció al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament. És un document de caràcter informatiu en relació a la residència de la persona sol·licitant, el domicili del qual es troba situat en aquest municipi.

En els supòsits de volants d'empadronament d'una persona difunta, s'haurà de sol·licitar un certificat històric, on consta el temps que ha estat empadronat/da fins a la data de la defunció.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Padró d'habitants

Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Requisits previs Els requisits previs són:

- Estar empadronat al municipi

Preu / Taxa Segons ordenances fiscals

Termini de resolució - Si la sol·licitud es fa presencialment, el lliurament del volant es fa en el mateix moment de la sol·licitud del mateix, sempre que les circumstàncies del servei ho permetin.
- Si la sol·licitud es fa telemàticament, en el transcurs d'uns minuts se li notificarà el volant a la bústia de notificacions de la persona sol·licitant, ubicada a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Efectes del silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu - Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès La validesa dels volants d'empadronament serà de 3 mesos.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament emplenada. En el cas que es sol·liciti telemàticament, es correspondrà amb el formulari web al qual s'accedeixi. Si la presentació és presencial no serà necessari.

Obligatori Ambdues
Document identificatiu de l'interessat: (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic

Obligatori Ambdues

Normativa
Resolució de 16 de març de 2015 Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal

Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
RD 1690/1986 Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Descarregar fitxer Llei 39/2015

Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica