Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 00:20:55 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud de rectificació de dades personalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar Aquest dret és personalíssim i l'ha d'exercir el mateix interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades

Vies de reclamació Reclamació de tutela de drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud específica del trámit o formulari electrònic: ha d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de fer

Obligatori Ambdues
Documentació justificativa: la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita.

Opcional Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica