Usuari anònim
Connectar
03/12/2021 07:19:48 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud d'oposició al tractament de dades personalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals:

• Quan el tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.

• Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.

• Quan el tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Protecció de dades personales
Qui el pot demanar Aquest dret és personalíssim i l'ha d'exercir el mateix interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal.

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Vies de reclamació Reclamació de tutela de drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: específica del tràmit o formulari electrònic Obligatori Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica