Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 00:36:14 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Llicència ambiental (Annex II)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

- En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

a) que estigui situada fora de polígons industrials
b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial
c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)

-Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de presentació de la sol·licitud Es pot presentar en qualsevol moment.

Observacions REQUISITS PREVIS

1.Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.

3. Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Termini de resolució La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Vies de reclamació Les ordinàries del procediment administratiu.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud de llicència ambiental: d'acord amb el model normalitzat

Obligatori Ambdues
Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent: Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:

- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
- En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
Obligatori Ambdues
Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada: sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

Opcional Ambdues
Estudi d'impacte ambiental o document ambiental: segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada

Opcional Ambdues
Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica: de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada

Obligatori Ambdues
Indicació del sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat: proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació, amb caràcter voluntari

Obligatori Ambdues
Documentació preceptiva en matèria d'incendis: d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.

Obligatori Ambdues
Pla de gestió de les dejeccions ramaderes: en el cas d'activitats ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.

Obligatori Ambdues
Qualsevol altra documentació: que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat

Opcional Ambdues
Declaració de la representació amb la qual s'actua: en cas d'actuar com a representant legal

Opcional Ambdues
Declaració de les dades contingudes en el projecte que gaudeixen de confidencialitat: d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

Opcional Ambdues
Declaració responsable en matèria de salut alimentària: si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (aquesta es presentarà quan s'iniciï l'activitat).

Opcional Ambdues

Normativa
Llei 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Descarregar fitxer Llei 20/2009

Llei 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Descarregar fitxer Llei 3/2010

Llei 21/2013 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
Descarregar fitxer Llei 21/2013

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica