Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 15:01:03 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud de limitació del tractament de dades personalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s'ha de confondre amb el bloqueig de dades de l'LOPD.


La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:


- La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.

- El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.

- Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.


Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:


- Amb el consentiment de la persona interessada.

- Per formular, exercir o defensar reclamacions.

- Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.

- Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.


El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Protecció de dades personals

Qui el pot demanar Aquest dret és personalíssim i l'ha d'exercir el mateix interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal.

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

Vies de reclamació Reclamació de tutela de drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: específica del trámit o formulari electrònic. Haurà d'indicar les dades a limitar

Obligatori Ambdues
Documentació justificativa: la sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita. Opcional Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica