Usuari anònim
Connectar
07/12/2021 00:18:02 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaPresentació d'ofertes en cas de contractes menorsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Es consideren contractes menors els contractes d'un import inferior a 50.000 euros, exclós l'IVA, quan es tracta de contractes d'obres, o a 18.000 euros, exclòs l'IVA, quan es tracti d'altres contractes.

Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

Organisme competent/responsable Ajuntament

Àrea tramitadora Serveis generals

Classificació temàtica Contractació

Qui el pot demanar Empreses i professionals que hagin rebut una sol·licitud de presentació d'oferta o pressupost per part d'algun servei de l'Ajuntament

Canals de tramitació Telemàtic

Període de l'any en què es pot demanar En funció de les contractacions

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha

Requisits previs No cal complir cap requisit previ

Preu / Taxa Sense cost

Termini de resolució El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Efectes del silenci administratiu Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Normativa del silenci administratiu - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: normalitzada

Obligatori Telemàtica
Pressupost: ha d'adaptar-se als requeriments assenyalats a la sol·licitud emesa pel tècnic competent

Obligatori Telemàtica

Normativa
RD 1098/2001 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les Administracions Públiques.
RD 817/2009 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Llei 9/2017 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
DL 3/2016 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica