Usuari anònim Connectar
17:42:54 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud d'equipaments municipals i recursos materials culturals i esportiusNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Descripció A través d'aquest servei es podrà sol·licitar la utilització de les instal·lacions esportives i culturals que són gestionades per l'Ajuntament de Tona i que s'enumeren en l'ANNEX que pot trobar més a baix.


La petició no concedeix el dret a ús, romandrà pendent d'aprovació en funció de la disponibilitat dels espais i recursos sol·licitats.

Forma d' inici Instància de part
Subjecte Qualsevol persona física o jurídica
Termini de presentació Amb 2 mesos d'antelació a la utilització de la instal·lació. El termini mínim de presentació per procedir a la tramitació del la sol·licitud amb garanties és de 5 dies hàbils.
Anul·lació Si hi ha algun canvi o anul·lació que afecti la reserva efectuada haurà de notificar-se amb una antelació mínima d'un mes abans de l'acte, fent-ho saber per escrit (a través del registre presencial o electrònic) a l'ajuntament.

De la mateixa manera l'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar l'activitat un mes abans de la seva celebració.

Lloc i forma de presentació -De forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud degudament emplenada i tota la documentació requerida per a la tramitació del procediment. Adreça Carrer de la Font 10, 08551, Tona, Barcelona.- Per correu dirigit al Registre General de l'Ajuntament aportant la instància de sol·licitud degudament emplenada i els documents requerits en el procediment.


- A través del Registre Telemàtic amb DNI Electrònic o Certificat Digital Avançat i Reconegut, amb la documentació en format digital.


- En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'hagués subscrit l'oportú conveni.


- En els altres supòsits contemplats en l'art. 38.4 de la llei 30/1992 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Taxa Taxa per a la prestació de serveis en la utilització de les instal·lacions esportives i culturals (ordenança fiscal número 21).A) Instal·lacions esportives, per a l'utilització:D'un dels dos pavellons---40 euros/hora

D'un dels dos pavellons amb llum---45 euros/hora

Del gimnàs del pavelló---20 euros/hora

Del camp de gespa natural---310 euros/partit

Del camp de gespa artificial gran---60 euros/partit

Del camp de gespa artificial gran amb llum---75 euros/partit

Del camp de gespa artificial petit---30 euros/partit

Del camp de gespa artificial petit amb llum---45 euros/partit
B) Instal·lacions culturals, per a l'utilització:Sala La Canal

1 dia (a partir de 8 hores)---350,00 euros

A partir del segon dia, per cada dia---65,00 euros

1 hora---40,00 euros

Vestíbul Sala La Canal 1 dia---200,00 euros

Vestíbul Sala La Canal 1 hora---25,00 euros

Ús cabina de so de Sala La Canal (Es liquidarà també el cost/hora extra del conserge de la sala La Canal---30,00 euros)
Sala Can Codina , Can Licus i altres

1 dia (a partir de 8 hores)---260,00 euros

A partir del segon dia, per cada dia---50,00 euros

1 hora---30,00 eurosC) Lloguer taules i cadires


De cadires fins dos dies, per cada unitat---0,50 euros

Per cada dia d'excés---0,50 euros

De taules fins dos dies cada unitat---5,00 euros

Per cada dia d'excés---3,00 euros

Fiança pel mateix import que el preu de lloguer, que respondrà del bon estat de conservació i neteja del material llogat

Estands 30,00 eurosExempcions i reduccions:


S'aplicarà una reducció de la taxa de fins al 100% per l'aplicació de les tarifes previstes quan l'activitat a realitzar sigui considerada d'especial interès o utilitat municipal, que

serà acordada per delegació, per decret d'alcaldia.


Gaudiran d'exempció les escoles i les entitats o associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.


En el moment de notificació s'indicarà la quantia i el número de compte per efectuar la liquidació. Si vostè ho desitja podrà fer arribar el justificant de pagament a través

del servei electrònic de Sol·licitud General adjuntant el justificant del pagament, i indicant el codi d'expedient que figuri en la notificació

Òrgan Gestor Xavier Mingo Sánchez i/o Roger Casas Vicente.
Òrgan que resol Es resol per Decret d'Alcaldia.

Termini màxim de resolució i notificació Termini general de 3 mesos, excepte quan la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent. (art. 42 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

Efectes del silenci administratiu Sol·licitud desestimada.

Recursos possibles Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació.

Recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació.

Condicions d'ús de les instal·lacions 1. El material utilitzat caldrà retornar-ho net i utilitzable.

2. Cal informar a l'ajuntament de Tona de les incidències ocasionades a l'equipament o al material emprat de forma pròpia o per unes altres.

3. Mantenir el local i el mobiliari en les condicions en les quals se li ha cedit retornant-ho en condicions d'ús, retirant objectes i residus voluminosos i fer-se càrrec de la neteja en aquells espais que no disposin de servei de neteja regular (Sala Pari Pere Devesa).

4. Fer-se responsable dels danys que es puguin ocasionar a persones o béns pel funcionament normal de les activitats que realitza.

5. No fumar ni consumir drogues i begudes alcohòliques dins de les instal·lacions.

6. A no utilitzar materials o mobiliari que puguin malmetre els espais, terres, o instal·lacions, així com a no fixar cartells, papers o altres elements en les parets. També, en el cas de la sala Pare Pere Devesa a no usar calçat de carrer i a usar un calçat adequat a l'activitat que es practica a l'interior de la sala.

7. L'ajuntament de Tona en cap cas serà responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys personals o materials, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir a l'espai cedit, mentre realitzen l'activitat per la qual s'ha cedit l'espai.

8. A acatar les condicions específiques de cada espai l'Ajuntament pugui indicar.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Sol·licitud degudament emplenada segons article 70 de la Llei 30/1992. Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 39/2015 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 26/2010 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
DL 2/2003 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
RD 2568/1986 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Llei O 4/2001 Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
RD 1720/2007 Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Llei 11/2007 Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
OV Ordenances vigents de l'ajuntament
ON21 Ordenança núm. 21. Taxa per a la presentació de serveis en la utilització de les instal·lacions esportives i culturals.
Altra Aquella altra aplicable al supòsit

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica