Usuari anònim Connectar
05:50:52 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaJustificació de subvenció per a activitats d'ensenyament, culturals, esportives i de foment del comerç, consum i tursimeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats, i revestirà la forma de:

Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).


En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció concedida.
2) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen.
4) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació


En el cas de les subvencions de concurrència competitiva per a activitats esportives cal detallar que només s'acceptaran les despeses subvencionables següents:

- C1. Programes per a competicions oficials anuals.

Aquesta línia de subvenció correspondrà a les despeses federatives i de gestió següents:
a. Arbitratges, inscripcions o despeses federatives, excepte multes.
b. Adquisició material esportiu fungible.
c. Despeses pròpies de gestió de l'entitat (material d'oficina, telèfon, bugaderia, etc.)
d. Assegurança de Responsabilitat Civil.
e. Cursos formatius dels entrenadors.

- C2. Esdeveniments esportius puntuals.

Aquesta línia de subvenció correspon a les despeses d'organització d'un esdeveniment esportiu puntual.

Qui el pot demanar Qualsevol persona jurídica beneficiària d'una subvenció atorgada per l'Ajuntament de Tona
Termini de la sol·licitud El termini de justificació finalitza el dia 15 de desembre, a excepció d'aquelles subvencions que facin referència a activitats que es realitzin passada aquesta data, les quals s'hauran de justificar en el termini de 10 dies un cop passada l'activitat, però sempre amb factures amb data de l'any en curs.

Circuit de tramitació Aquest tràmit només es pot realitzar en línia
Import de la taxa Tràmit gratuït


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: compte justificatiu simplificat (formulari web) Obligatori Telemàtica
Autorització de representant: si s'escau Opcional Telemàtica
Annex A: Memòria de l'actuació Obligatori Telemàtica
Annex B: Relació de despeses de l'activitat amb còpia de factures i/o rebut Obligatori Telemàtica
Annex C: Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaració de la seva inexistència Obligatori Telemàtica
Annex D: Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social si no ha acceptat de forma expressa que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament de Tona, o declaració responsable, en els supòsits previstos en l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions Obligatori Telemàtica

Normativa
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Resolució 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS
Resolució 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resolució de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Ordenança General de Subvencions Ordenança General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execució del Pressupost Les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessió.
Bases reguladores Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència comptetitva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerc, consum i turisme.
Descarregar fitxer

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica