Usuari an˛nim Connectar
17:44:52 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciˇ de Procediment

Aj. TonaJustificaciˇ de subvenciˇ per a activitats d'ensenyament, culturals, esportives i de foment del comerš, consum i tursime (concurrŔncia competitiva)Nivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Descripciˇ Aquesta justificaciˇ es presentarÓ pel/per la beneficiari/Ória mitjanšant els models normalitzats, i revestirÓ la forma de:

Compte justificatiu simplificat, que contindrÓ:

1) Mem˛ria de l'actuaciˇ justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, aixÝ com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Mem˛ria econ˛mica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).


En la confecciˇ de la mem˛ria econ˛mica s'hauran de tenir en compte els segŘents aspectes:

1) S'haurÓ de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenciˇ concedida.
2) S'haurÓ d'indicar el cost total de l'activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el trÓfic jurÝdic mercantil o amb eficÓcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurÓ amb claredat l'activitat a quŔ es refereixen.
4) Per a l'acceptaciˇ de les justificacions, caldrÓ que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del perÝode de justificaciˇ


En el cas de les subvencions de concurrŔncia competitiva per a activitats esportives cal detallar que nomÚs s'acceptaran les despeses subvencionables segŘents:

- C1. Programes per a competicions oficials anuals.

Aquesta lÝnia de subvenciˇ correspondrÓ a les despeses federatives i de gestiˇ segŘents:
a. Arbitratges, inscripcions o despeses federatives, excepte multes.
b. Adquisiciˇ material esportiu fungible.
c. Despeses pr˛pies de gestiˇ de l'entitat (material d'oficina, telŔfon, bugaderia, etc.)
d. Asseguranša de Responsabilitat Civil.
e. Cursos formatius dels entrenadors.

- C2. Esdeveniments esportius puntuals.

Aquesta lÝnia de subvenciˇ correspon a les despeses d'organitzaciˇ d'un esdeveniment esportiu puntual.

Destinataris /es Qualsevol persona jurÝdica beneficiÓria d'una subvenciˇ atorgada per l'Ajuntament de Tona
Termini de presentaciˇ El termini de justificaciˇ finalitza el dia 15 de desembre, a excepciˇ d'aquelles subvencions que facin referŔncia a activitats que es realitzin passada aquesta data, les quals s'hauran de justificar en el termini de 10 dies un cop passada l'activitat, per˛ sempre amb factures amb data de l'any en curs.

Forma de presentaciˇ Aquest trÓmit nomÚs es pot realitzar en lÝnia
Import de la taxa TrÓmit gratu´t


Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
SolĚlicitud: compte justificatiu simplificat Obligatori TelemÓtica
Autoritzaciˇ de representant: si s'escau Opcional TelemÓtica
Annex A: Mem˛ria de l'actuaciˇ Obligatori TelemÓtica
Annex B: Relaciˇ de despeses de l'activitat amb c˛pia de factures i/o rebut Obligatori TelemÓtica
Annex C: Relaciˇ d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat o declaraciˇ de la seva inexistŔncia Obligatori TelemÓtica
Annex D: Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributÓries i amb la Seguretat Social si no ha acceptat de forma expressa que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament de Tona, o declaraciˇ responsable, en els sup˛sits previstos en l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions Obligatori TelemÓtica

Normativa
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del RŔgim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la CiŔncia, la Tecnologia i la Innovaciˇ
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparŔncia, accÚs a la informaciˇ p˙blica i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalitzaciˇ del Sector P˙blic i altres mesures de reforma administrativa.
Resoluciˇ 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciˇ de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informaciˇ a subministrar a la nova BDNS
Resoluciˇ 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciˇ de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procÚs de registre i publicaciˇ de convocat˛ries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Ordenanša General de Subvencions Ordenanša General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execuciˇ del Pressupost Les Bases d'Execuciˇ del Pressupost i la normativa sobre delegaciˇ de competŔncies i atribucions dels ˛rgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessiˇ.
Bases reguladores Bases reguladores per a la concessiˇ de subvencions en rŔgim de concurrŔncia comptetitva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerc, consum i turisme.
Descarregar fitxer

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica