Usuari anònim
Connectar
18/09/2021 07:31:11 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. Tona(FUE) Comunicació Prèvia d'OberturaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta en l'apartat "Annexos") i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Termini de presentació de la sol·licitud La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres, emparades amb la corresponent llicència urbanística, i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Observacions REQUISITS PREVIS

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi

- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic

- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt en l'apartat "Annexos"

- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt en l'apartat "Annexos".

- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna “Informe previ en matèria d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

a. Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis

b. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.

- Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, seons model d'autoliquidació adjunt en l'apartat "Annexos"

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

- Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o pe perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

- Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

LListat d'entitats acreditades

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Ordenança Fiscal núm.27

Termini de resolució No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Efectes del silenci administratiu No opera

Vies de reclamació Els ordinaris del procediment administratiu


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació prèvia d'obertura: d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

- Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic

- Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.


Obligatori Ambdues
Projecte tècnic: signat per un tècnic competent Obligatori Ambdues
Certificat del tècnic competent: que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat

Obligatori Ambdues
Model d'autoliquidació: i justificant bancari del pagament de la taxa

Obligatori Ambdues
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic: si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament)

Opcional Ambdues
Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres: quan procedeixi

Opcional Ambdues
Autorització d'abocaments d'aigües residuals: a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament

Opcional Ambdues
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis: en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna 'Informe previ en matèria d'incendis')

Obligatori Ambdues

Normativa
Llei 16/2015 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (LSA)
Descarregar fitxer Llei 16/2015

Llei 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Descarregar fitxer Llei 3/2010


Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica