Usuari anònim
Connectar
08/12/2021 14:06:41 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informació de Procediment

Aj. TonaSol·licitud d'accés a dades personalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Descripció L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

- Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades.

- El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.

- El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.

- El dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

- L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de l'interessat.

- L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.

- En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

L'interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l'interessat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets de tercers.

Organisme competent/ Responsable Ajuntament.

Àrea tramitadora Serveis generals
Classificació temàtica Protecció de dades personals
Qui el pot demanar Aquest dret és personalíssim i l'ha d'exercir el mateix interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Canals de tramitació Presencial / Telemàtic / Correu postal.

Període de l'any en què es pot demanar Durant tot l'any.

Termini de presentació de la sol·licitud No n'hi ha
Preu / Taxa Sense cost
Termini de resolució Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.

Normativa del silenci administratiu Transcorregut el termini sense que de forma expressa s'hagi resolt la petició, l'interessat podrà interposar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Vies de reclamació Reclamació de tutela de drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: específica del tràmit o formulari electrònic

Obligatori Ambdues

Normativa
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica