Usuari an˛nim
Connectar
08/12/2021 13:03:37 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciˇ de Procediment

Aj. Tona(FUE) Comunicaciˇ d'inici i modificaciˇ substancial d'activitat en un establiment amb certificatNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Descripciˇ Aquest trÓmit us permet presentar una comunicaciˇ d'inici de l'activitat en un establiment , de les activitats contingudes a l'annex de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitaciˇ de l'activitat econ˛mica.
Organisme competent/ Responsable Ajuntament

Qui el pot demanar El titular de l'activitat econ˛mica, o la persona autoritzada per aquest.

Termini de presentaciˇ de la solĚlicitud En qualsevol moment, sempre de forma prŔvia a l'obertura de l'activitat.

Observacions Quan el servei tŔcnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicaciˇ prŔvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissiˇ ho posarÓ en coneixement de la persona titular, que disposarÓ del termini de deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

L'Ajuntament podrÓ incorporar l'activitat en un pla d'inspecciˇ per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarÓ un procediment d'esmena d'una durada mÓxima de sis mesos, que no comportaria la suspensiˇ de l'activitat, tret que hi haguÚs risc per a les persones, els bÚns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena Ús independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en quŔ la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment especÝfic.

Import de la taxa La taxa que estableixi l'ordenanša fiscal.

Veure ordenanša fiscal n˙m.27

Termini de resoluciˇ La comunicaciˇ prŔvia presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent Ús eficaš des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament de Tona, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentaciˇ de la comunicaciˇ faculta a l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen i requerir-vos, si escau, l'esmena de la comunicaciˇ presentada

Vies de reclamaciˇ Contra aquesta resoluciˇ, que posa fi a la via administrativa, es podrÓ interposar recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hÓbil segŘent al de la seva notificaciˇ. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hÓbil segŘent al de la seva notificaciˇ. No obstant es podrÓ interposar qualsevol altre recurs o reclamaciˇ, que consideri oport˙, en defensa dels seus interessos.

Documentaciˇ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciˇ
SolĚlicitud: normalitzada
Obligatori TelemÓtica
Acta de comprovaciˇ favorable en matŔria d'incendis: en cas que l'activitat es consideri de risc important d'incendi, segons el que preveu la Llei 3/2010.
Opcional TelemÓtica
Autoritzaciˇ d'abocaments d'aigŘes residuals a la llera p˙blica: nomÚs en el cas que no estiguin connectades al sistema p˙blic de sanejament. Opcional TelemÓtica
Certificat del tŔcnic competent: responsable de la posada en funcionament de l'activitat (format en PDF i signat digitalment), adjunt a l'apartat "Fitxers annexes" Obligatori TelemÓtica
Declaraciˇ responsable en matŔria de salut alimentÓria: si Ús un establiment afectat pel RD191/2011, si Ús el cas. Opcional TelemÓtica
LlicŔncies, autoritzacions o concessions relatives a la utilitzaciˇ o aprofitament dels bÚns de domini p˙blic no municipal: si escau. Opcional TelemÓtica

Normativa
Llei 18/2020 Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitaciˇ de l'activitat econ˛mica
Llei 3/2010 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenciˇ i seguretat en matŔria d’incendis
Descarregar fitxer Llei 3/2010


Tramitaciˇ telemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica