Usuari anōnim Connectar
08:02:23 Ajuntament de Tona :: Inici :: Informaciķ de Procediment

Aj. TonaSolˇlicitud de subvencions atorgades a les entitats per a activitats d'ensenyament, culturals, esportives i de foment del comerį, consum i tursimeNivell de Modernitzaciķ 1. InformaciķNivell de Modernitzaciķ 2. Descārrega de formularisNivell de Modernitzaciķ 3. Iniciaciķ electrōnicaNivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Nivell de Modernitzaciķ 4. Tramitaciķ electrōnica

Informaciķ
Descripciķ El procediment de concessiķ de les subvencions serā el de concurrčncia competitiva. La concessiķ de les subvencions es realitza mitjanįant la comparaciķ de les solˇlicituds presentades, a fi d'establir una prelaciķ entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoraciķ prčviament fixats a les bases reguladores i en la convocatōria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatōria dins del crčdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoraciķ en aplicaciķ dels citats criteris. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat, segons la convocatòria de la que es tracti:

a) Convocatòria activitats subvencions educatives:

Funcionament ordinari de l'AMPA.
Desenvolupament d'activitats i programes educatius.

b) Convocatòria activitats subvencions culturals:

Projectes de dinamització cultural que es duguin a terme a través del teixit associatiu del municipi.
Projectes i programes d'interès social i cultural.
Programes que fomentin la participació juvenil.

c) Convocatòria activitats subvencions esportives:

Programes per a competicions oficials anuals.
Esdeveniments esportius puntuals.

d) Convocatòria activitat subvencions de foment del comerç, consum i turisme.

Activitats que s'adrecin a la promoció comercial del municipi.
Adquisició d'equipament i material necessari per activitats.
Funcionament ordinari de l'Associació.

Qui el pot demanar Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques han de estar legalment constituïdes.
b) Han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’entitats.
c) Tenir entre les seves finalitats la realització de l’activitat subvencionada.
d) Tenir domicili social a Tona.
e) Estar al corrent en les obligacions tributaries amb l’Ajuntament.
f) Tenir contractada assegurança de Responsabilitat Civil amb les cobertures establertes per la llei.

Canals de tramitaciķ Aquest trāmit només es pot realitzar en línia
Termini de la solˇlicitud El termini de presentaciķ de les solˇlicituds s'inicia el 27 de juny i finalitza el 24 de juliol

Import de la taxa Trāmit gratuīt
Ōrgan que resol La Junta de Govern Local
Termini de resoluciķ El termini per a l'atorgament de les subvencions serā, com a māxim, de tres mesos a comptar de la data de finalitzaciķ del període de presentaciķ de solˇlicituds. La manca de resoluciķ dins el termini indicat tindrā efectes desestimatoris.

Documentaciķ a aportar
Tipus Presentaciķ
Solˇlicitud: formulari electrōnic

Obligatori Telemātica
Memōria: segons els tipus d'entitat caldrā escollir un dels diferents documents annexos al trāmit, segons els models normalitzats Obligatori Telemātica
Composiciķ de la Junta Directiva: en el cas que hi hagi hagut modificacions, segons model normalitzat, o certificat negatiu expedit per l'entitat conforme no hi ha hagut modificacions durant l'últim any

Obligatori Telemātica
Autoritzaciķ del representant: en el cas que el solˇlicitant sigui diferent al president, segons model normalitzat. Només en el cas que no s'hagi presentat amb anterioritat.

Opcional Telemātica
Rebut vigent de l'asseguranįa de Responsabilitat Civil: i la pōlissa corresponent, en el cas que hagi hagut modificacions des de l'última presentaciķ.

Obligatori Telemātica

Normativa
Pressupostos Generals Pressupostos Generals de l'Estat
Llei 7/1985 Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Rčgim Local.
Llei 38/2003 La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 14/2011 Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Cičncia, la Tecnologia i la Innovaciķ
Llei 17/2012 Llei 17/2012, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013
Llei 19/2013 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparčncia, accés a la informaciķ pública i bon govern
Descarregar fitxer Llei 19/2013

Llei 15/2014 Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalitzaciķ del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Resoluciķ 10 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciķ de 10 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula el procés de registre i publicaciķ de convocatōries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Resoluciķ 9 de desembre de 2015 de la IGAE Resoluciķ de 9 de desembre de 2015 de la IGAE, per la que es regula contingut i la periodicitat de la informaciķ a subministrar a la nova BDNS
Ordenanįa General de Subvencions Ordenanįa General de Subvencions
Descarregar fitxer
Bases d'Execuciķ del Pressupost Les Bases d'Execuciķ del Pressupost i la normativa sobre delegaciķ de competčncies i atribucions dels ōrgans de govern de l'Ajuntament vigents en el moment de la concessiķ.
Bases reguladores Bases reguladores per a la concessiķ de subvencions en rčgim de concurrčncia comptetitva per a activitats educatives, esportives, culturals i de foment del comerc, consum i turisme.
Descarregar fitxer

Tramitaciķ Telemātica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciķ Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemātica Telemātica